ឱកាសល្អទៀតហើយ! ក្រសួង​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៨៥ កន្លែង

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ សូមជម្រាបជូន​ដំណឹងដល់បេក្ខជន ជាមន្ត្រីរាជការ សិស្ស និស្សិត ឲ្យបាន​ជ្រាបថា៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងធ្វើ​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការងារ​ ក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួង សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ចំនួន ៨៥ កន្លែង។​ ដែលក្នុងនោះ ៧៧ កន្លែងសម្រាប់ ក្របខណ្ឌ (ក) និង ០៨ កន្លែងទៀត​ សម្រាប់ក្របខណ្ឌ (ខ) ដើម្បីបំពេញការងារនៅតាមមន្ទី​រ​ពាណិជ្ជកម្ម​រាជធានី-ខេត្ត និង នៅទីស្តីការក្រសួង ដូចជា៖

ក. សម្រាប់បម្រើការងារនៅ​តាម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្ត ចំនួន ៣៤ កន្លែង

ខ. និង សម្រាប់បម្រើការងារនៅ​តាម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីខេត្ត ចំនួន ​៥១ កន្លែង

 

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ចង់ដឹងពី ព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅនឹង​ការជ្រើសរើសនេះ សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ។

 

MoC-job-30-06-2016-01 MoC-job-30-06-2016-02 MoC-job-30-06-2016-03

MoC-job-30-06-2016-04 MoC-job-30-06-2016-05

 

 

ចុចមើល៖ ក្តៅៗ! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ជ្រើសរើសមន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៧៦៨នាក់

 

 

អត្ថបទ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង, ឱកាសការងារ