ក្តៅៗ! ក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី ជ្រើស​រើស​សិស្សនិស្សិត ប្រលង​ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន៥០ កន្លែង

សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ របស់ក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី  នាពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍នេះ ស្តីពីការប្រឡង ប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ដូចខាងក្រោម៖

 

ក្រសួងកិច្ចការនារី  សូមជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន ជានិស្សិត ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹង រៀបចំការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើស បេក្ខជនទាំងពីភេទ ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុង ក្របខ័ណ្ឌក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ចំនួន ៥០កន្លែង។

ចំពោះបេក្ខជន ដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅនឹង ល័ក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹង ខាងក្រោមនេះ។

1

3

2

ចុចមើល៖ ក្រសួង​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ ចំនួន ៨៥ កន្លែង

 

អត្ថបទ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង