ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គេហទំព័រ We News គឺជាគេហទំព័រដែលមានគោលបំណង ទស្សនវិស្ស័យ និងគុណតម្លៃពិតប្រាកដ ធានាឲ្យបាននៅគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន។ ដែលផ្តោតទៅលើ ៦ផ្នែក សំខាន់ៗដូចជា៖

 •  ១). សហគ្រិនភាព
 •  ២). បច្ចេកវិទ្យា
 •  ៣). គន្លឹះការងារ
 •  ៤). ជីវិត និង កម្សាន្ត
 •  ៥). និង សុខភាព
 •  ៦). និង ដំណឹងផ្សេងៗ។

ការផ្តោតទៅលើផ្នែកសំខាន់ៗទាំងនេះហើយ ដែលនឹងធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកអ្នក ច្បាស់លាស់ និងចំគោលដៅល្អ ដែលធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយខ្ពស់បំផុត។

 

ធ្វើការទាក់ទងមកយើងនៅពេលឥឡូវនេះ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (+៨៥៥) ៨៦ ៨៨៦ ៩៨៦ និង អ៊ីមែលៈ ads@thewenews.com / thewenews@gmail.com  ដើម្បីទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសបំផុត។

 


We News is the website has clear and specific Objective, Vision and Value that ensured beneficial for reader which focus on 6 main categories such as:

 •  1. Entrepreneur
 •  2. Technology
 •  3. Job Trips
 •  4. Life and Entertainment
 •  5. Health
 •  6. and Other News.

These 6 main categories above will engage your advertising with clear and right target customers that is the right ways to ensure your advertisement are most effectiveness.

 

Contact us now by phone number: (+855) 86 886 986 or by email: ads@thewenews.com / thewenews@gmail.com your will get the best offer.