ឱកាសការងារ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ សម្រាប់មុខដំណែងជាច្រើន

ប្រាសាក់​ ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៤​ បើ​គិត​លើ​ចំនួន​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុបប្រៀប​ធៀប​ជា​មួយ​ធនាគារ​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដោយសារភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះ បច្ចុប្បន្ន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញមុខតំណែង ដូចខាងក្រោម៖

  • មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ធនាគារចល័ត (Senior E-Banking System Officer) ចំនួន ១ រូប
  • មន្ត្រីផ្តល់ជំនួយព័ត៌មានវិទ្យា និង សេវាកម្មចល័ត (IT and E-Banking Helpdesk Officer) ចំនួន ២ រូប
  • អ្នកថែទាំ និង សម្អាតទូរអេធីអឹម (ATM House Keeper) ចំនួន ១ រូប
  • មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋបាលប្រព័ន្ធ បណ្តាញ (Senior Network Administration Officer) ចំនួន ១ រូប
  • មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ( System Administration Officer) ចំនួន ៣ រូប
  • មន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ធនាគារចល័ត (E-Banking System Officer) ចំនួន ៣ រូប
  • មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ អផិវឌ្ឍន៍ផលិតផលឥណទាន (Senior Credit Product Development Officer) ចំនួន ៤ រូប
  • សវនករ (Auditor) ចំនួន ៤ រូប
  • មន្ត្រីឥណទាន (Credit Officers) ជា ច្រើនរូប

ចុចមើល៖ ក្តៅៗ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ៧៣ កន្លែង

 

Prasac Job Opp 19-07-2016

 

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ លើមុខដំណែងនិមួយៗខាងលើ សូមចុច លើមុខដែលដំណែងនោះ (មុខដំណែងជាភាសាអង់គ្លេស) ដើម្បីមើលព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។

 

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកពាក្យ សុំបម្រើការងារ។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ https://www.prasac.com.kh ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩៩ ៩១១។

 

ចុចមើល៖ ឱកាសការងារ ១៥៧ កន្លែង ពី ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”

 

 

អត្ថបទ៖ ដំណឹងផ្សេងៗ / ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក