ផ្សេងៗ

ទំរង់បំពេញពាក្យគំរូ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីនគរបាលជាតិ

Sample Form of App Job at Police Dept

នេះគឺជា ទំរង់បំពេញពាក្យគំរូ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីនគរបាលជាតិ  នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម សម្រាប់អ្នកដែល មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យ និងអ្នកដែលបានទិញ ពាក្យរួចរាល់ ទុកជាជំនួយខ្លះៗ នៅក្នុងការបំពេញ ទំរង់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡង ចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីនគរបាលជាតិ ទាំង ៧ ទំរង់។ មើលប្រកាសជូនដំណឹង ពីការប្រឡងជ្រើសរើសនេះ ដោយចុចត្រង់នេះ ឱកាសល្អ! ​​ការងារ​​​ ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​ បានមកដល់ហើយ!   ចុចមើល៖ ថ្មី! ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ១៦៨ កន្លែង ​នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦ សូមមើលពាក្យបំពេញគំរូ ដែលភ្ជាប់មកខាងក្រោមនេះ៖ ចុចមើល៖ ក្តៅៗ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ៧៣ កន្លែង ចុចមើល៖ ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់ ជ្រើសរើស ​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី  ៩៤កន្លែង    ...

Read More »

ថ្មី! ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ១៦៨ កន្លែង ​នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦

Job-Ann-MOIH-13-07-2016-feat

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម នឹងរៀបចំធ្វើការប្រឡង ប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួង ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ចំនួន

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ២ រូប សម្រាប់ការិយាល័យលទ្ធកម្ម

Job_2016-07-12_0002_recruitment_ECD-PP-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកចំនួន ២ រូប ដើម្បីចូួលបម្រើការងារនៅ ការិយាល័យលទ្ធកម្មអគ្គិសនីកម្ពុជា នៃ នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម អគ្គិសនីកម្ពុជា

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជ្រើសរើសបេឡាធិការិនី ចំនួន ៤ រូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅ សាខាវត្តភ្នំ

Job_2016-07-12_0001_recruitment_ECD-PP-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក បេឡាធិការិនី ចំនួន ៤ រូប ដើម្បីចូួលបម្រើការងារនៅ សាខាវត្តភ្នំ នាយកដ្ឋាន

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤២ រូប សម្រាប់សាខាអគ្គិសនីសៀមរាប នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា

Job_2016-07-06_0001_recruitment_ECD-SR-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក ចំនួន ៤២ រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារ នៅអគ្គិសនីសៀមរាប នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ មុខដំណែងខាងក្រោម

Read More »

ក្តៅៗ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ៧៣ កន្លែង

Job-Ann-OCM-12-07-2016-feat

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវការ ប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន ៧៣ នាក់ ដើម្បីម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី លើមុខជំនាញ ដូចជា

Read More »

ជ្រើសរើសទៀតហើយ! ៩៤កន្លែង ​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី នៃក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់

Job-Ann-MoLmuPC-2016

ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់ សូម​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី​ចំនួន ៩៤កន្លែង សម្រាប់​និស្សិត​ដែល​មាន​អាយុ​មិន​លើស​ពី ៣០ ឆ្នាំ និង​ មាន​សញ្ញ​បត្រ​ចាប់​ពី​បរិញ្ញា​បត្រ​ឡើង​ទៅ ។

Read More »

ជ្រើសរើស ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តី នគរបាលជាតិចំនួន ៦២៤ កន្លែង សម្រាប់នាយកដ្ឋាន អង្គភាព ចំណុះទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

MoND-job-ann-2016

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិចំនួន ៦២៤ កន្លែង ទៅតាមមុខជំនាញ ដូចខាងក្រោម៖១. ជំនាញឯកទេស ចំនួន ២៣៣ កន្លែងជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ៧៤ កន្លែង ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម ចំនួន ១៥ កន្លែង

Read More »

ឱកាសល្អ! ​​ការងារ​​​ ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​ បានមកដល់ហើយ!

Job-Ann-ID-Police-01-07-2016

អគ្គនាយកដ្ឋាន ​អត្តសញ្ញាណកម្ម សូមជម្រាបដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន ត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងពីភេទ ចំនួន ១០០កន្លែង ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី នគរបាលជាតិ

Read More »

ក្រសួងអប់រំ ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម ៨៨០ នាក់ សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៦

Feature_Page_1

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា ត្រូវការជ្រើសរើស និង បណ្តុះបណ្តាលគរុ​និស្សិត កម្រិត​ឧត្ដម​ ចំនួន ៨៨០ នាក់ តាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល “បរិញ្ញា + ១” ឲ្យចូលរៀននៅ ថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថាន ជាតិអប់រំ។ តាមលក្ខខណ្ឌ និង ការប្រឡងជ្រើសរើស ដូចខាងក្រោម៖   ១. លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស ជានិស្សិតសុទ្ធសាធ ដែលពុំទាន់មានការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ជាបុគ្គលិកក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមានទីតាំឆប់ មានសញ្ញាតិខ្មែរ មានជីវប្រវត្តិច្បាស់លាស់ មានសុខភាពល្អ មានសញ្ញាបត្រចាប់ពី បរិញ្ញាបត្រ ឡើងទៅ មានអាយុមិនលើស ពី ៣០ឆ្នាំ សម្រាប់និស្សិតសុទ្ធសាធ និង អាយុក្រោម ៥៩ឆ្នាំ ...

Read More »

ឱកាសពិសេស! ៧០០ នាក់ សម្រាប់​គ្រូ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ក្លាយ​ជាគ្រូកម្រិតឧត្ដម

Job-Ann-MoEYS-Cambodia-03-07-2016

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា មានគម្រោងរៀបចំ ការប្រឡងជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀន កម្រិតមូលដ្ឋាន ចំនួន ៧០០ នាក់ ក្នុងចំណោមឯកទេស ៦មុខវិជ្ជា រួមមាន គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវៈវិទ្យា អក្សាសាស្ត្រខ្មែរ និង ប្រវិត្តិវិទ្យា ឲ្យមានឱកាសក្លាយជា គ្រូកម្រិតឧត្ដម។

Read More »