ផ្សេងៗ

ឱកាសការងារ ៧៧ កន្លែង ពីគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់

Prasac Job Ann 20-07-2016

ដោយសារភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះ បច្ចុប្បន្ន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញមុខតំណែង ដូចខាងក្រោម៖ មន្ត្រីគ្រប់គ្រង....

Read More »

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ ជា​ច្រើន​មុខដំណែង

STN Bank Job Ann

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែល​មាន​ប្រតិបត្តិការ​នៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។ ស្ថាបនា មានភាគទុនិក​​ដ៏រឹង​ម៉ាំគឺ ក្រុមហ៊ុន​​ សាជីវ​កម្មជប៉ុន និង មានបុគ្គលិក​​បំរើការងារ ពេញ​ម៉ោង​ សរុបជាង​ ៣៤០០​

Read More »

ឱកាសការងារ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ សម្រាប់មុខដំណែងជាច្រើន

Prasac Job Ann

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញមុខតំណែង ដូចខាងក្រោម៖

Read More »

ទំរង់បំពេញពាក្យគំរូ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីនគរបាលជាតិ

Sample Form of App Job at Police Dept

នេះគឺជា ទំរង់បំពេញពាក្យគំរូ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ័មន្ត្រីនគរបាលជាតិ  នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម សម្រាប់អ្នកដែល មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យ និងអ្នកដែលបានទិញ ពាក្យរួចរាល់ ទុកជាជំនួយខ្លះៗ នៅក្នុងការបំពេញ ទំរង់ពាក្យ ស្នើសុំប្រឡង ចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីនគរបាលជាតិ ទាំង ៧ ទំរង់។ មើលប្រកាសជូនដំណឹង ពីការប្រឡងជ្រើសរើសនេះ ដោយចុចត្រង់នេះ ឱកាសល្អ! ​​ការងារ​​​ ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​ បានមកដល់ហើយ!   ចុចមើល៖ ថ្មី! ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ១៦៨ កន្លែង ​នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦ សូមមើលពាក្យបំពេញគំរូ ដែលភ្ជាប់មកខាងក្រោមនេះ៖ ចុចមើល៖ ក្តៅៗ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ៧៣ កន្លែង ចុចមើល៖ ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់ ជ្រើសរើស ​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី  ៩៤កន្លែង    ...

Read More »

ថ្មី! ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ ១៦៨ កន្លែង ​នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦

Job-Ann-MOIH-13-07-2016-feat

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម នឹងរៀបចំធ្វើការប្រឡង ប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើ​ការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួង ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ចំនួន

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ២ រូប សម្រាប់ការិយាល័យលទ្ធកម្ម

Job_2016-07-12_0002_recruitment_ECD-PP-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកចំនួន ២ រូប ដើម្បីចូួលបម្រើការងារនៅ ការិយាល័យលទ្ធកម្មអគ្គិសនីកម្ពុជា នៃ នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម អគ្គិសនីកម្ពុជា

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជ្រើសរើសបេឡាធិការិនី ចំនួន ៤ រូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅ សាខាវត្តភ្នំ

Job_2016-07-12_0001_recruitment_ECD-PP-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក បេឡាធិការិនី ចំនួន ៤ រូប ដើម្បីចូួលបម្រើការងារនៅ សាខាវត្តភ្នំ នាយកដ្ឋាន

Read More »

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤២ រូប សម្រាប់សាខាអគ្គិសនីសៀមរាប នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា

Job_2016-07-06_0001_recruitment_ECD-SR-Feat

អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន ដំណឹងដល់ សាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក ចំនួន ៤២ រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារ នៅអគ្គិសនីសៀមរាប នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា សម្រាប់ មុខដំណែងខាងក្រោម

Read More »

ក្តៅៗ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ៧៣ កន្លែង

Job-Ann-OCM-12-07-2016-feat

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវការ ប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន ៧៣ នាក់ ដើម្បីម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី លើមុខជំនាញ ដូចជា

Read More »

ជ្រើសរើសទៀតហើយ! ៩៤កន្លែង ​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី នៃក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់

Job-Ann-MoLmuPC-2016

ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់ សូម​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី​ចំនួន ៩៤កន្លែង សម្រាប់​និស្សិត​ដែល​មាន​អាយុ​មិន​លើស​ពី ៣០ ឆ្នាំ និង​ មាន​សញ្ញ​បត្រ​ចាប់​ពី​បរិញ្ញា​បត្រ​ឡើង​ទៅ ។

Read More »

ជ្រើសរើស ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តី នគរបាលជាតិចំនួន ៦២៤ កន្លែង សម្រាប់នាយកដ្ឋាន អង្គភាព ចំណុះទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

MoND-job-ann-2016

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិចំនួន ៦២៤ កន្លែង ទៅតាមមុខជំនាញ ដូចខាងក្រោម៖១. ជំនាញឯកទេស ចំនួន ២៣៣ កន្លែងជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន ៧៤ កន្លែង ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម ចំនួន ១៥ កន្លែង

Read More »