ផ្សេងៗ

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិក

12549023_718953371538868_6768428141919628837_n

សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសម្រាប់ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

Read More »