ឱកាសការងារ ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ចំនួន ២១១ កន្លែងមកដល់ទៀតហើយ

ប្រាសាក់ ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ បើគិតលើចំនួនទ្រព្យសកម្មសរុបប្រៀបធៀបជាមួយធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយសារភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះ បច្ចុប្បន្ន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញមុខតំណែង ដូចខាងក្រោម៖

 

១. ប្រធានផ្នែកសវនកម្មមុខងារគាំទ្រ ចំនួន ១ រូប

២. មន្ត្រីគ្រប់គ្រប់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ចំនួន ២ រូប

៣. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនាគារអេឡិចត្រូនិច ចំនួន ១ រូប

៤. មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា  ចំនួន ១ រូប

៥. សវនករ (Auditor) ចំនួន ជាច្រើន រូប

៦. មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Officer) ចំនួន ជាច្រើន រូប

៧. មន្ត្រីឥណទាន (Credit Officer) ចំនួន ២០៦ រូប

 

prasac-job-20-12-2016

 

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ លើមុខដំណែងនិមួយៗខាងលើ សូមចុច លើមុខដែលដំណែងនិមួយៗខាងលើ ដើម្បីមើលព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅនឹង លក្ខខណ្ឌ នៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងនឹងការប្រកាសជ្រើសរើសនេះ។

 

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកពាក្យ សុំបម្រើការងារ។

 

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ https://www.prasac.com.kh ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩៩ ៩១១។

 

 

អត្ថបទ៖ ដំណឹងផ្សេងៗ / ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក