ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ ជា​ច្រើន​មុខដំណែង 18-10-2016

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ស្ថាបនា មានភាគទុនិកដ៏រឹងម៉ាំគឺ ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្មជប៉ុន និង មានបុគ្គលិកបំរើការងារ ពេញម៉ោង សរុបជាង ៣៤០០នាក់។ ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹង បង្កើតសាខាជាច្រើនបន្ថែមទៀត ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនសេវាកម្មធនាគារដែលល្អបំផុត និង ងាយស្រួលស្វែងរកបាននៅទូទាំងប្រទេស។

 

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ  ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់មុខតំណែងជាច្រើន ដូចខាងក្រោម៖

 

SATHAPANA Bank Plc. is a license commercial bank which 160 offices are operating in 25 provinces and cities in the kingdom of Cambodia. There are more than 240,584 active customers using our services. Currently, SATHAPANA Bank Plc. has more than 3,500 full time employees and we are seeking for more qualified candidates to fulfill positions below:

 

  1. Relationship Officer
  2. Relationship Assistant
  3. Customer Service Assistant
  4. Credit Agent
  5. Teller
  6. Chief of Customer Service

 

sathapana-bank-plc-job-ann18-10-2016

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

Deadline: 17th November, 2016

 

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិត ទាក់ទងទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស និង ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមមើលសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើស ដែលមានភ្ជាប់មកខាងក្រោមនេះ រឺចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ដែលមានអាសយដ្ឋាន http://www.sathapana.com.kh 

 

sathapana-bank-plc-job-ann18-10-2016-1 sathapana-bank-plc-job-ann18-10-2016-2 sathapana-bank-plc-job-ann18-10-2016-3

 

អត្ថបទ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង/ ដំណឹងល្អ/ ឱកាសការងារ